Free shipping anywhere on orders over $150

רימונים לספר תורה, המקור לנתינתם. הסביר הרב מרדכי אליהו ע”ה שהטעם לרימונים. הוא כי כשמוליכים את ספר התורה הם מצלצלים ורומזים לאדם שיעמוד לכבוד התורה. מעניין לציין שכבר הרמב”ם הזכיר את הרימונים הללו: ” “רמוני כסף וזהב וכיוצא בהן שעושין לספר תורה לנוי. – תשמישי קדושה הן, ואסור להוציאן לחול”. יתכן שעיטור זה נלקח מבגדו של הכהן הגדול שעליו נאמר: “ועשית על שוליו. רמוני תכלת וארגמן וכו’ ופעמוני זהב בתוכם סביב

Design your product!

Tell us what you want and we'll do it for you!