דבר תורה לפרשת נצבים וילך

שלום וברכה צופים יקרים

הפרשה הבאה עלינו לטובה פותחת בפסוק "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם…"
פרשת נצבים תמיד סמוכה לראש השנה שהוא יום הדין, יום שכולנו ניצבים לפני בורא עולם ביום הקדוש הזה. ומי יוכל להיות שקט ושאנן מאימת יום הדין הנורא (בשם החתם סופר). ולכן על כל איש מישראל להתעורר לשוב בתשובה שלימה וכפי שהסמיך לזה הרמב"ם (הל' תשובה ג, ד) עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם.

וסגולה לזכות ביום הדין, כתב הרש"ש זצ"ל (בהקדמה לספר נהר שלום), שמי שיקבל עליו ביום הדין אפי' קבלה אחת, הוא ערב שהקבלה הזו תהיה לו למליץ יושר. ולכן אם אדם יקבל על עצמו למשל לברך ברכת המזון מתוך סידור וכדומה, הרי זו קבלה מעולה לזכות ביום הדין, כי בדוק ומנוסה שברכת המזון מתוך סידור היא יותר בכוונה, וסגולה היא לבטל גזירות קשות.

ובכדי לכוון בברכות לימד אותנו הגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל עיצה, לחלק את הברכה לשלושה חלקים. דהיינו: ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בכך יבא לידי כוונה. וכך היה רגיל הרב לומר: כשאדם תופר חליפה הוא רגיל לשאול את בני ביתו כיצד החליפה עומדת עלי? ולמה לא ישאל כיצד הברכה שבירכתי, הטובה היא אם רעה?שמעתי בשם המגיד ר' אלימלך בידרמן שליט"א שכאשר מנענעים תינוק במיטתו הוא יירדם, וכאשר מנענעים אדם מבוגר במיטתו הוא לא יירדם, אלא להיפך הוא יתעורר. אותו הדבר חודש אלול מנענע את היהודים לפשפש במעשיהם ולחזור לצור מחצבתם, האדם הבוגר יתעורר וישוב אל ה', אך התינוק יירדם לו במיטתו בשלווה…

ולכן יש על האדם לעשות חשבון נפש לעצמו באיזו מצוה הוא חלש, ויתחזק בה, ויקנה לו זכויות ליום הדין. – אך צריך להיות זהיר לבל יקבל על עצמו הרבה קבלות בבת אחת, שמא לא יצליח להתמודד בחיי היום יום עם קבלותיו.

משל לסוחר שמעביר סחורה של בדים לחנויות. אמרו לו מכיריו היזהר מבעל חנות פלוני שפשט את הרגל, כי אם תקבל ממנו צ'ק עבור סחורתך, דע לך שאין לו כיסוי כי הוא לא אחראי למכור את הסחורה. כשבא בעל החנות לבקש סחורה, אמר לו הסוחר: איני יכול לתת לך סחורה כי שמעתי שאין כיסוי לצ'קים שלך. וכל תחינותיו ובקשותיו היו לריק. עבר שם עובר אורח וראה את הפצרותיו של בעל החנות. אמר לו: אחרי הכל הסוחר צודק, ולמה לך לקחת סחורה מרובה? תיקח ממנו סחורה מועטת ותמכור, וכשיראה הסוחר כי הינך אחראי למכור את הסחורה בוודאי שיעביר לך אף סחורה מרובה.

והנמשל  – אומר המגיד מדובנא – שכאשר עומד אדם בסוף השנה יש לו הרבה בקשות מהקדוש ברוך הוא, ורוצה הוא שהשנה החדשה לא תהיה כמו השנה שעברה, אבל הבעיה היא שאין כיסוי לכל הבקשות הללו. ולכן אם יקבל אדם על עצמו הרבה קבלות ולא יוכל לקיימן, אז חלילה לא יקבל גם משאלה אחת מהקדוש ברוך הוא, אבל כשתהיה עקביות אפילו בקבלה אחת בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע של ברכות והצלחות.

שנה טובה ומבורכת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.