Free shipping anywhere on orders over $150

ארכיון חודשי: ספטמבר 2020

דבר תורה – ערב ראש השנה תשפ”א

שלום וברכה צופים נכבדים מובא במדרש: מידת בשר ודם, הנידון לפני הדיין הרי הוא לובש שחורים ומתעטף שחורים, לא כן מידת הקדוש ברוך הוא, שכשהוא דן את ישראל הרי הם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים. כיצד זה באמת? – שאל המגיד מדובנא, כיצד לובשים בגדי חג, ואוכלים סעודת חג כאשר חיינו תלויים מנגד, כאשר המשפט הגדול […]

דבר תורה לפרשת נצבים וילך

שלום וברכה צופים יקרים הפרשה הבאה עלינו לטובה פותחת בפסוק “אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלקיכם…”פרשת נצבים תמיד סמוכה לראש השנה שהוא יום הדין, יום שכולנו ניצבים לפני בורא עולם ביום הקדוש הזה. ומי יוכל להיות שקט ושאנן מאימת יום הדין הנורא (בשם החתם סופר). ולכן על כל איש מישראל להתעורר לשוב בתשובה שלימה […]