Free shipping anywhere on orders over $150

דבר תורה פרשת ראה

שלום וברכה צופים יקרים

פרשתנו פותחת בפסוק “ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה”. הקשו המפרשים, הלא דברי משה רבינו מכוונים לכלל ישראל, ואם כן מדוע אמר “ראה” בלשון יחיד ולא אמר “ראו” בלשון רבים?במדרש מובא משל לזקן שהיה יושב על אם הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, והשניה תחילתה מישור וסופה קוצים, והיה מזהיר את העוברים ושבים ואומר להם: אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים לכו בה משום שסופה מישור, וכל מי שהיה חכם שמע לו והיה מהלך בה ומתיגע מעט, ואז היה הולך לשלום וחוזר לשלום. אבל אותם שלא היו שומעים לו היו הולכים ונכשלים בסוף הדרך. כך היה משה אומר לבני ישראל יש דרך חיים ויש דרך מוות (ברכה וקללה). -“ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך”.לפי זה מובן מדוע משה שליח ה’ אומר “ראה” בלשון יחיד, משום שאזהרתו היתה לכל אחד ואחד מבני ישראל לבל יטעה אחר ראות עיניו בהבלי העולם המטעה את האדם, אשר תחילתו מישור וסופו עקלתון לאין סוף, ולכן לא הסתפק בהתראה כללית. מסופר על רבי הירשלי איש כפר גידזל, שהיה נחשב כצדיק נסתר וגדולי דורו הרבו לכבדו להעריצו. פעם ביקרו בביתו רבי אברהם משה מפשיסחה ורבי יצחק מוורקי ואמרו לתהות על קנקנו. הדבר היה בפרשת “ראה”, פתחו שני הצדיקים בדברי תורה וביקשו מרבי הירשלי שיגיד אף הוא דבר מה וכך חשבו לבחון אותו. נענה רבי הירשלי ואמר: מה יכול כפרי כמוני לומר? תורה כפרית… כתוב “ראה אנכי”, פירוש: שכל אחד יסתכל בתוך “אנכי” שלו, אל יפזול לעברו של הזולת ואל יעמידהו לבחינה…ובעל הכלי יקר תירץ, על פי מה שאמרו רבותינו בתלמוד (קידושין מ.) לעולם יראה אדם את כל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לזכות, ואם עשה עבירה חלילה הכריע את כל העולם לחובה. לפי זה יש לומר שלכן בתחילה אמר הכתוב בלשון יחיד, בכדי שכל אחד מישראל ידע בידיעה ברורה שבמצוה אחת שהוא עושה מכריע את כל העולם לזכות, וחלילה להיפך. ובספר לבוש יוסף פירש על דרך הרמז, שלכן אמר משה “ראה אנכי” בלשון יחיד, ללמדך שלמרות שיש לך את כל הנוחיות שבעולם, שהקדוש ברוך הוא הרעיף עליך כל טוב של ברכה, בכל זאת עליך לראות את אשר ה’ נותן “לפניכם היום” לפני כל ישראל, כמה סבל וצרות יש כיום לאחינו בני ישראל, כל אחד ואחד לפי התיקון שלו, עלינו להשתתף בצרתו, לעזור לו במה שהוא יכול ולהעתיר בתפילה בעדו, ובאותה הזדמנות להודות לבורא עולם על שמנע ממנו כל מיני עגמת נפש.

יזכנו ה’ לעשות רצונו כרצונו, אמן.