Free shipping anywhere on orders over $150

ארכיון חודשי: אוגוסט 2020

דבר תורה לפרשת שופטים

שלום וברכה צופים יקרים וראש חודש שמח, חודש אלול: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי" (שיה"ש ו, ג), ראשי תיבות של המילה 'אלול מה בדיוק מבטא את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דווקא בחודש אלול? הרי זה החודש המלחיץ ביותר בשנה, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו אנחנו מתכוננים לימים הנוראים ראש השנה ויום כיפור. ?האם […]

דבר תורה פרשת ראה

שלום וברכה צופים יקרים פרשתנו פותחת בפסוק "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". הקשו המפרשים, הלא דברי משה רבינו מכוונים לכלל ישראל, ואם כן מדוע אמר "ראה" בלשון יחיד ולא אמר "ראו" בלשון רבים?במדרש מובא משל לזקן שהיה יושב על אם הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, והשניה תחילתה מישור […]

דבר תורה – פרשת עקב

ערב שבת שלום צופים יקרים. בפרשתנו נאמר "ולא תביא תועבה אל בתיך והיית חרם כמוהו" וביאר הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שהמכניס גאווה אל תוך ליבו עובר בלא תעשה של "ולא תביא תועבה אל ביתך", שהרי אין לך תועבה מתועבת כגאווה כדיכתיב בספר משלי (טז,ה) "תועבת ה' כל גבה לב". והלא הדברים קל וחומר ומה […]