Free shipping anywhere on orders over $150

ארכיון חודשי: יולי 2020

צום תשעה באב – ט' באב

"מפני חטאינו גלינו מארצינו" מה רבה עגמת הנפש על היפרדות השכינה מעם ישראל מאז חורבן בית המקדש, וכדי להמחיש זאת יש להקדים את משלו של המגיד מדובנא זצ"ל. מעשה בעשיר מופלג שנהפך עליו הגלגל ויצא נקי מכל נכסיו. מכר את החנויות ואת המגרשים, מכר את מרכבתו ואת ביתו, מכר את המטלטלין ונותר  בלא פרוטה לפרוטה, […]

דבר תורה – פרשת מטות – מסעי

ערב שבת שלום צופים יקרים זהו דבר תורה – פרשת מטות – מסעי. החל מהשבוע למשך שלושה שבתות תיקנו חכמינו להפטיר בשבת לאחר הקריאה בתורה דברי פורענות ותוכחה לעם ישראל, ומהשבת שלאחר ט' באב למשך שבעה שבועות תיקנו חכמים להפטיר בדברי נחמה לעם ישראל. ומרוב שישנה חשיבות ותשומת לב מיוחדת להפטרות אלו, לכן אפילו אם […]